JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om tingsrätten

Tingsrätten har 40 anställda. Domsagan omfattar Eskilstuna och Strängnäs kommuner med en sammanlagd befolkningsmängd av drygt 130 000 invånare. Tingsrätten är organiserad i två målenheter och en administrativ enhet. Varje målenhet har en samordnande rådman. Till målenhet 1 hör också konkursavdelningen.

Tingsrätten avgör varje år ungefär 1 300 brottmål, 450 tvistemål och 200 familjemål. Utöver detta handlägger och avgör tingsrätten överklagade ärenden från kronofogdemyndigheten, adoptionsärenden och förmyndarskapsärenden.

Lagmannen är administrativ chef för tingsrätten. Chefsadministratören är chef för den administrativa enheten.

På målenheten handläggs

·         tvistemål och brottmål

·         konkurser och domstolsärenden

·         förmynderskapsärenden

Till den administrativa enheten hör

·         serviceenhet bestående av vaktmästeri, reception och kassa

·         registratorskontor

·         personal- och ekonomiadministration

·         arkiv och bibliotek

Tvistemål och ärenden lottas in på rotlar som ordinarie domare ansvarar för. Brottmål lottas på vardera målenhet.

Ekomål, miljömål och mål från internationella åklagarkammaren, och ungdomsmål speciallottas på en målenhet.
Senast ändrad: 2016-11-14